Wéinst der Unstiechung vum Virus an fir weder Athleten nach Begleeder an Gefor ze brengen, soen mir all d’Aktivitéiten bis Enn März oof. Daat heescht Sport pour Tous, grouss Traininger an potentiell Turnéier.

Verschidden Memberen hunn vollen Accès, an mir rekommendéieren ze vill direkten Kontakt ze évitéieren, an d’Unzuel vun den Memberen zur sélwëchter Zeit ze réduzéieren

Haalt Iech w.e.g. un d’Rekommendatiounen vum Gesondheetsministär: https://msan.gouvernement.lu/lb/dossiers/2020/corona-virus.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.